Rhywbeth i blesio pawb

Gŵyl Daniel Owen yma eto am y chweched flwyddyn!

Rhywbeth i blesio pawb

Daw Gŵyl Daniel Owen yn ôl i’r Wyddgrug a’r cyffiniau eto yn fis Hydref 2015 am y chweched gwaith. Mae’r wythnos gyda’i chymysgedd poblogaidd o lenyddiaeth a chelf yn dathlu mab mwyaf enwog y dref, yr awdur Fictoraidd enwog.  Er iddo ei eni i deulu tlawd ac i amgylchiadau trychinebus daeth yn llwyddiannus ac yn enwog yn ystod ei fywyd. Codwyd y cerflun sydd yn awr yn y Sgwâr sydd yn dwyn ei enw o fewn 10 mlynedd o’i farwolaeth yn fis Hydref 1895.

Mae trefniadau yn barod ar gyfer yr Ŵyl sydd i’w chynnal eleni rhwng Dydd Sadwrn 17eg a Dydd Gwener 23ain Hydref yn ei dref enedigol a safleoedd cyfagos sydd yn aml â chysylltiadau uniongyrchol â’r awdur. Mae’r rhaglen lawn ar gael ar www.gwyldanielowen.com .

Dywedodd Kevin Matthias, un o aelodau’r  grŵp bach brwdfrydig sydd yn trefnu’r  Ŵyl, “Mae’r rhaglen lawn yn cynnwys rhywbeth at ddant pawb beth bynnag eu hoed a’i diddordebau. Cynhelir rhai digwyddiadau yn y Gymraeg, rhai yn Saesneg ac eraill yn ddwyieithog. Mae’n achlysur delfrydol i bobl cael dathlu beth sydd yn arbennig i’r fro, ei hiaith, diwylliant a’i threftadaeth. Mae llawer o’r rhai fydd yn cymryd rhan yn dod o’r ardal leol. Gobeithio daw pobl at ei gilydd i fwynhau ac i werthfawrogi’..

Dyweda Dave Hill, Rheolwr Tref Yr Wyddgrug, “ Mae’r dref yn edrych ymlaen at Ŵyl Daniel Owen bob mis Hydref. Eleni mae addas bod rhai o’r digwyddiadau yn cymryd lle yn y Sgwâr Daniel Owen gafodd ei adnewyddu’n ddiweddar. Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer gweithgareddau tebyg yn y dyfodol. Ynghyd â digwyddiadau eraill a gynhigir gan dref Yr Wyddgrug mae’r Ŵyl yn fodd i ddenu pobl i’r ardal ac yn codi proffil y dref.  Rwy’n dymuno pob llwyddiant i’r Ŵyl eto.”

Mae uchafbwyntiau’r wythnos yn cynnwys seremoni gwobrwyo cystadleuaeth  ysgrifenwyr ifainc Clwyd Theatr Cymru lle mae actorion proffesiynol yn cyflwyno gwaith yr awduron ifanc ar y rhestr fer; a chladdu capsiwl amser yn y Sgwâr sydd yn dwyn enw’r awdur ac sydd newydd ei hadfer.  Mae’r wythnos yn dechrau gyda gweithgaredd creadigol celfyddydol, cyfle i unigolion neu deuluoedd alw heibio am ychydig o hwyl greadigol. Bydd Magi Ann y cymeriad cartŵn poblogaidd  allan yn y Sgwâr yn ychwanegu at yr awyrgylch!  Gyda’r nos bydd cyngerdd gyda Chôr Meibion y Fflint a Pharti’r Siswrn i edrych ymlaen ato. Traddodir y ddarlith flynyddol eleni gan Bob Morris yr hanesydd a’r darlithydd poblogaidd.  Mae’r Ŵyl yn cynnwys hefyd lansiad cyfieithiad Saesneg o lyfr mwyaf poblogaidd Daniel Owen sef ‘Rhys Lewis’.

Yn ogystal, noson o gawl, cerdd a chan; dosbarth meistr mewn dyfrlliw gan yr artist uchel ei barch Emrys Williams, a darlith ar Richard Wilson yr arlunydd tirluniau a gladdwyd yn fynwent y dref ac yr ysgrifennodd y Daniel Owen ifanc gerdd iddo. Y flwyddyn hon mae teithiau cerdded tywysedig yn taflu goleuni ar fannau’n gysylltiedig â’r awdur, treftadaeth drefol a diwydiannol y bedwaredd ganrif ar bymtheg; tirwedd ac enwau lleoedd Mynydd Nercwys, ac etifeddiaeth cloddio am blwm yn ardaloedd Helygain a Loggerheads.

Mae llawer o’r gweithgareddau am ddim ac eraill am bris rhesymol iawn. Ceir tocynnau o Lyfrgell Yr Wyddgrug neu drwy ffonio 01352 754791.

Trefnir yr Ŵyl gan grŵp bach o wirfoddolwyr sydd yn cynrychioli cyrff neu fudiadau lleol â diddordeb mewn hyrwyddo diwylliant a threftadaeth fel Capel Bethesda; Cittaslow Yr Wyddgrug, Clwb Cymdeithasu Cymraeg Yr Wyddgrug, Clwyd Theatr Cymru, Llyfrgell ac Amgueddfa’r Wyddgrug; Adran Celfyddydau a Digwyddiadau Cyngor Sir y Fflint; Menter Iaith Sir y Fflint, a Chyngor Dinesig Yr Wyddgrug a’r Cylch. Croesewir aelodau newydd.

Mae noddwyr yr Ŵyl yn cynnwys Clwyd Theatr Cymru, Cymdeithas Wil Bryan, Cyngor Sir y Fflint; Cyfreithwyr Keene and Kelly , Cyngor Tref Yr Wyddgrug a Synthite

Cysylltwch â Kevin Matthias ar 01352 754903 neu Nia Wyn Jones ar

01352 754791 am fwy o fanylion.  Am raglen lawn ewch i  wefan yr Ŵyl  www.gwyldanielowen.com  neu i dudalennau Facebook yr Ŵyl neu dilynwch twitter @DanielOwen1836.