Cyflwyniad Saesneg: “The Bailey Hill Park: Yesterday, Today and Tomorrow” gan Eira Hughes, Cadeirydd Ffrindiau Bryn y Beili

Manylion

  • Pryd: Dydd Gwener 22ain Hydref 2021
  • Lle: Arlein trwy gyfrwng Zoom
  • Tocynnau: £4:00. Trefnir mewn partneriaeth gyda Prosiect Bryn y Beili Ffurflen bwcio yma

Bydd cyflwyniad Eira Hughes yn ein diweddaru ynglÿn â’r datblygiadau diweddaraf ym Mryn y Beili, Yr Wyddgrug. Mae’n cydfynd a’r cyflwyniadau gafwyd gan David Rowe a Jo Lane y llynedd.

Eira yw cadeirydd, elusen Ffrindiau Bryn y Beili. Cyn ymddeol bu Eira’n bensaer tirlun, cynllunydd gwlad a thref ac arbennigwr adfywio a chadwraeth.    

Bydd y cyflwyniad, yn Saesneg trwy gyfrwng Zoom, yn canolbwyntio ar ddatblygiad, defnydd a gwelliant pellach y safle fel parc. Y prif themâu fydd:

DDOE: sut y cafodd bryn tywodlyd ôl-rewlifol, ei ail-lunio lawer yn ddiweddarach, ei ddinistrio, yna ei ailadeiladu – drosodd a throsodd – fel castell Canoloesol; dirywiodd yn dir diffaith noeth: wedyn, yn dir caeedig wedi’u blannu a choed i ffurfio parcdir a gardd breifat ar ddiwedd y 18fed ganrif / dechrau’r 19eg ganrif. Sut y cafodd ei ddefnyddio gan y gymuned leol ar gyfer hamdden ac i hyrwyddo diwylliant Cymreig lleol, ac yna yn barc cyhoeddus ar ddiwedd y 19eg ganrif – nid ymhell ar ôl i Daniel Owen ddod i amlygrwydd fel nofelydd lleol yn datgelu amodau cymdeithasol yr oes yn Yr Wyddgrug.

HEDDIW: casgliadau’r elusen hyd yn hyn ar faint dylanwad y dylunydd tirwedd enwog, Edward Kemp a luniodd adroddiad ymgynghorol ar y safle ym 1871 ar gwelliannau posib i Barc Bryn y Beili dan berchnogaeth gyhoeddus. Egluro’r ‘edrychiad’ cyffredinol a fabwysiadwyd gyda gwlau blodeuog, a’r defnydd o blanhigion cyn y 1920au / 1930au, mewn lleoliad coetir; a’r gwaith arall i harddu a gwarchod ardaloedd coediog ehangach y Parc. 

YFORY: nodi ychydig o heriau newydd sy’n dod i’r amlwg, hyd yn oed wrth i’r defnydd o’r Parc yn y dyfodol gael ei sicrhau e.e. y bygythiad i ganopi y coed, ac ati; yr angen am ddehongliad a defnydd sensitif iawn o’r Parc wedi’i ailwampio; a chwmpas am fân welliannau pellach i’r Parc a’i gyffiniau yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd y cyflwyniad yn sôn am agweddau ar hanes gorau parciau a gerddi, ac arfer gorau parciau sy’n berthnasol i’r parc penodol hwn ar Fryn y Beili. Bydd yn cyffwrdd â’r cysylltiadau â Daniel Owen, ac ychydig o weithiau llenyddol a chelf perthnasol.