Mwy am y digwyddiadau

 

Nos Wener 18 Hydref 2013

Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru

8yh,  Clwyd Theatr Cymru

 

Estibaliz Espinosa yn perfformio ei barddoniaeth yng Ngwyl 2012

Roedd y digwyddiad hwn y llynedd yn wefreiddiol gyda beirdd o bedwar ban y byd yn perfformio eu cerddi eu hunain yn eu ieithoedd eu hunain. Ymddangosodd y cyfieithiadau ar sgrin yn y Gymraeg a Saesneg gyda rhai yn cael eu perfformio yn Gymraeg gan Sophie McKeand bardd lleol arbennig ac Eirian Conlon, athrawes ac hyrwyddwraig frwdfrydig yr Iaith Gymraeg.

Mae Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru yn gymysgedd coeth o leisiau amlieithyddol. Ceir ei arwain y flwyddyn hon gan Twm Morys, y bardd enwog a bydd y digwyddiad yn denu beirdd blaenllaw y byd i’r Wyddgrug. Peidiwch a’i fethu!

Tocynnau o Clwyd Theatr Cymru am  £8 a £6 .

Trefnwyd gan TheAbsurd

 

 

Dydd Sadwrn 19 Hydref  2013

 Gweithgaredd Celfyddydol i’r teulu  – Het Daniel Owen!

10 yb – 4 yp  Y Clubhouse, Park Avenue Yr Wyddgrug. CH7 1RY

 

Het Daniel Owen – cyfle i ddangos eich ochr greadigol a chael hwyl gyda’r teulu cyfan yn y gweithgaredd celfyddydol hwn gyda’r artist Mari Gwent. Rhaid i blant fod dan ofal rhiant / gofalwr. Ddwyieithog.
Mae’r diwrnod yn gorffen gyda gorymdaith trwy’r dre i bawb cael gweld eich cynnyrch artistig!
Safle i’w chadarnhau     £1.50 y plentyn   oedolion am ddim    rhaid archebu ymlaen llaw      Cinio ysgafn yn gynwysedig
Noddwyr : Menter Iaith Sir y Fflint
 
 

Nos Sadwrn 19 Hydref 2013

STOMP!

Canolfan Daniel Owen yn dechrau am 7:30   Tocyn: £5

 

 

 

Stomp gyda Pod fel Stompfeistr a’r beirdd Sion Aled, Les Barker, Aled Lewis Evans, Sian Northey a mwy….

Canolfan Daniel Owen, Stryd yr Iarll,yr Wyddgrug CH7 1AP  Tocyn: £5
Trefnir gan Clwb C Ciwb a Tegeingl (gw. isod).

 

 

 Dydd Sul 20fed Hydref 2013

Taith Gerdded Hanes Daniel Owen

Cyfarfod o flaen y Llyfrgell am 2:00

 

Ymunwch â Kevin Matthias i fynd am dro i ymweld â safleoedd o gwmpas Yr Wyddgrug sydd yn gysylltiedig â Daniel Owen.
Bydd y daith gerdded tywysedig yn ymweld â lleoedd yn cynnwys man ei eni, lle bu’n gweithio fel teiliwr, ei siop ei hun a’r capel lle bu’n addoli.
Dechreuwch wythnos yr Ŵyl trwy gerdded yn ôl traed Daniel Owen a thrafod ei fywyd a’r dref fu gymaint o ysbrydoliaeth iddo.
Mae’r daith yn dechrau tu allan i Lyfrgell Yr Wyddgrug, Ffordd yr Iarll wrth gerflun Daniel Owen am 2:00. Bydd y daith yn parhau am dua awr a hanner. 

 

Dydd Sul 20 Hydref 2013

Gweithdy creadigol gyda’r artist Ticky Lowe

10 yb – 4yp yn Neuadd yr eglwys, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug

Pris: £30 gan gynnwys yr holl ddefnyddiau

 

Dydd Sul y 20fed o Hydref, fel rhan o Gwyl Daniel Owen, bydd yr artist Ticky Lowe yn cynnal gweithdy i greu ffurfiau gwag 3d mewn ffelt wedi eu hysbrydoli gan hadau a masglau hadau.

Bydd y diwrnod yn cynnwys sioe sleidiau o waith a sgwrs am y modd y mae Ticky yn gweithio. Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael cyfle i ymchwilio gwrthrychau ysbrydoledig Ticky ac archwilio ei chasgliad o hadau a delweddau yn defnyddio microsgob USB. Mi fydd yr archwiliadau yma yn ysbrydoliaeth ar gyfer creu eich ffurfiau celf eich hunain.

Ceir hefyd gyflwyniaad ymarferol i greu ffurfiau ffelt 3d, cyfle i greu ffurfiau syml 3d mewn lliwiau cyferbyniol ac yna i greu eich ffurff fawr 3d cymleth gwag eich hunain.

Mae’r gweithdy wedi ei anelu at bob gallu, or rheini sydd a diddordeb i roi tro arni i’r artist mwy priofiadol.

Bydd paned yn cael ei gynnig ar y diwrnod ond mae gofyn i gyfranogwyr ddod a chinio eu hunain.

I gadw lle ar y gweithdy hynod gyffrous yma yna gysylltwch a thim Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau Sir y Fflint ar 01352 704408. Mae llefydd yn gyfyngedig iawn felly cysylltwch yn fuan i osgoi siom.

Trefnwyd a noddgwyd gan dîm celfyddydau a digwyddiadau Sir y Fflint.

 

Dydd Sul 20 Hydref 2013

Gymanfa Ganu 

Capel Bethesda, Y Stryd Newydd am 6:00 yh

 

Dewch i ymuno â ni i ganu’n fawreddog yn y capel lle addolai’r awdur ei hun.

Mwy o fanylion i ddod.

 

Dydd Llun 21 Hydref 2013

Taith Gerdded Treftadaeth Diwydiannol Yr Wyddgrug

10.30yb cyfarfod yn maes parcio Tesco Yr Wyddgrug

 

 Mae Gŵyl Daniel Owen yn hynod falch bod ei pherthynas gyda cherddwyr Troedio Clwyd yn parhau yn 2013 gyda thair taith gerdded tywysedig gwahanol yn yr ardal sy’n gysylltiedig â  Daniel Owen a’i straeon. Mae’r cyntaf yn dechrau ym maes Parcio Tesco ac yn mynd o gwmpas ymylon y dref. Dewch I ddarganfod mwy am dreftadaeth ddiwydiannol Yr Wyddgrug o’r rhwydwaith o lwybrau yn agos at ganol y dref. Am ddim. Mewn Saesneg.

 Bwriad Troedio Clwyd yw gwella ffitrwydd corfforol, meddyliol a chymdeithasol cerddwyr trwy gynnig modd saff a chyfeillgar i fwynhau cefn gwlad. Mae arweinyddion y teithiau cerdded i gyd wedi eu hyfforddi ac yn ddigost. I weld yr hwyl a gafwyd y llynedd gan y cerddwyr ewch i’n galeri ac ymwelwch â’u gwefan nhw. cliciwch yma.

 

Dydd Llun 21 Hydref 2013

Darlith Flynyddol Gwyl Daniel Owen gyda Robert Rhys

Capel Bethesda, Stryd Newydd Yr Wyddgrug am 7:30yh

Mae’n bleser cyhoeddi mai Robert Rhys fydd yn traddodi’r ddarlith flynyddol yn 2013. Darllenydd mewn Llenyddiaeth Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe yw Robert ac yn arbenigo mewn llenyddiaeth Oes Victoria. Mae eisoes wedi ymddangos yn yr Ŵyl gan arwain taith o’r Wyddgrug a’r cyffiniau ‘yn ôl traed Daniel Owen’ yn 2011. Does neb yn fwy addas i siarad ar Daniel Owen a’i waith gan mae ef yw awdur y gwaith safonol ar y nofelydd Daniel Owen yn y gyfres Dawn Dweud a gyhoeddwyd yn 2000 ac mae’r Ŵyl yn edrych ymlaen yn fawr iawn i’w glywed

Teitl y ddarlith yw   ‘Nes na’r Hanesydd’?: Amser a Lle yng ngwaith Daniel Owen.

Pa mor gyfoes oedd nofelau Daniel Owen mewn gwirionedd? Beth yw’r berthynas rhwng cofnodi’r cyfoes a chofio’r hen amser gynt yn ei waith? Pa elfennau y mae’n dewis eu cynnwys a’u hepgor yn ei ddarluniau o’i gyfnod a’i gymdeithas? A beth am ddaearyddiaeth y nofelau? Dyna’r cwestiynau y bydd Robert Rhys yn ceisio eu hateb yn y ddarlith hon. Yn ogystal â thrafod y nofelau bydd yn cyfeirio at yr addasiad teledu ‘Treflan’.

 

 Nos Fawrth 22ain Hydref 2013

Seremoni Prosiect Treftadaeth Daniel Owen

Clwyd Theatr Cymru

 Mae Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc wedi cefnogi Gŵyl Lenyddiaeth a Chelf Daniel Owen ers iddi gael ei sefydlu yn 2010 a bryd hynny lansiwyd gwobr ysgrifennu newydd i ddathlu bywyd un o awduron enwocaf Cymru, Daniel Owen o’r Wyddgrug. Yn 2013 mae’r Gystadleuaeth yn mynd o nerth i nerth gan ychwanegu elfennau gweledol at y gymysgedd o bosibiliadau!

Yn 2013 gofynnwyd i bobl ifanc rhwng 12 a 21 i greu a recordio eu straeon eu hunain. Bydd ddathliad cyhoeddus o’r prosiect treftadaeth yn Clwyd Theatr Cymru a fydd yn cynnwys seremoni gwobrwyo’r ysgrifennu newydd ac arddangosiad o ffilm y prosiect treftadaeth.

Trefnwyd gan Clwyd Theatr Cymru i Bobl Ifanc gyda chymorth Cronfa Treftadaeth y Loteri.

  Uchod: Gwobr  Daniel Owen Ysgrifennu Newydd Bobl Ifanc Clwyd Theatr Cymru 2012. Dave Humphreys, â chanmoliaeth uchel; Kate Wasserberg, Is Gyfarwyddwr Clwyd Theatr Cymru yn gyfrifol am ysgrifennu newydd, y beirniad, yn gwobrwyo  Margaret Allan yr enillydd; gyda Catherine Doyle, oedd â chanmoliaeth uchel hefyd

Gwefan Clwyd Theatr Cymru

 

 

Dydd Mawrth 22 Hydref 2013

Hanes Ddiwydiannol Mynydd Nercwys

2:00yp cyfarfod ym maes parcio y Queen’s Head, Stryd Gaer

 Dewch i grwydro Mynydd Nercwys sy’n  gefndir i nofel Daniel Owen Gwen Tomos dan arweiniad cerddwyr Troedio Clwyd. Cyfarfyddwch ym maes parcio’r Queen’s Haed, Stryd Gaer I rannu ceir i’r siwrne I Fynydd Nercwys. Am ddim. Mewn Saesneg.

 

 Nos Fercher 23ain Hydref 2013

Perfformiad o Anterliwt Fodern

Llyfrgell ac Amgueddfa Yr Wyddgrug 7:30

 

 

 Perfformiad o Anterliwt fodern gan aelodau C Ciwb a ysbrydlwyd gan waith Twm o’r Nant gyda sgwrs gan Kevin Matthias am deulu Daniel Owen’s  a’i gysylltiadau gyda’r anterliwtiwr. Digwyddiad yn y Gymraeg.

 

Clwb Cymdeithasu Cymraeg Yr Wyddgrug

Mae’r Clwb Cymdeithasu Cymraeg – a elwir yn 3C i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg – yn cwrdd yn yr Wyddgrug, gogledd Cymru, a chaiff gymorth gan Brifysgol Bangor. Ffurfiwyd y grŵp cymdeithasu Cymraeg i alluogi siaradwyr Cymraeg yn ardal yr Wyddgrug i wella eu sgiliau iaith drwy weithio gyda siaradwyr Cymraeg cynhenid.
Bob blwyddyn, bydd trefnwyr y Clwb yn cynnal rhaglen amrywiol iawn o ddigwyddiadau, megis ymweliadau â’r theatr, cwisiau, teithiau cerdded, nosweithiau salsa a gemau pêl-droed, gan roi cyfle i’r aelodau gwrdd a chymdeithasu â siaradwyr Cymraeg eraill y tu allan i gyd-destun arferol yr ystafell ddosbarth.
Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr ar lefel ganolradd a chyn fyfyrwyr sy’n awyddus i ymarfer eu sgiliau iaith y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Yr elfen allweddol yw sicrhau bod lefel yr iaith yn addas i ddysgwyr tra’n cynnal diddordeb y siaradwyr Cymraeg rhugl.
Cymraeg i Oedolion: mwy o wybodaeth
European Language Label: mwy o wybodaeth

 

Dydd Iau 24 Hydref 2013

Rhosesmor a theulu Daniel Owen 

2yp wrth y Blue Bell, Helygain

Taith gerdded tywysedig o gwmpas ardal Rhosesmor gyda cherddwyr Troedio Clwyd walkers yn dathlu’r cysylltiad rhwng y fro â theulu Daniel Owen. Bydd y  daith, fydd yn para am dua awr a hanner hefyd yn edrych ar sut mae’r dirwedd wedi ei lunio gan fwyngloddio plwm. Yn Saesneg ac am ddim..

Nos Iau, 24ain Hydref 2013

Darlith: Beth achosodd terfysg Yr Wyddgrug?

Capel Stryd Tyddyn, Stryd Tyddyn, Yr Wyddgrug am 7:30yh

Archwilia David Rowe, cyfaill selog ein Gŵyl , darlithydd poblogaidd ac awdur lleol, derfysg Yr Wyddgrug a’i gefndir.  Cafodd ofn chwyldro, daeth yn wirionedd  ar draws y Sianel ei gyplysu  gyda galw am ddiwygio gwleidyddol a chynrychiolaeth ehangach yn y Senedd â hawliau personol a dinesig. Yn Sir y Fflint roedd gan anghydfodau felly,  achlysuron treisgar yn aml, nifer o achosion yn cynnwys deddfau Cae Tir, a phrinder ŷd. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg cymerodd mwynwyr a glowyr ran flaenllaw mewn aflonyddwch cymdeithasol. Yn ei ddarlith gyfareddol tafla David oleuni ar yr anghydfodau hyn a arweiniodd yn y pendraw at beth ydym yn galw heddiw, Derfysg Yr Wyddgrug.

Darlith mewn Saesneg

Nos Iau, 24ain Hydref 2013

Noson agored Band Cambria

Neuadd y Dref, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug am 8:00yh

Ymunwch â band Cambria ar eu noson agored i flasu  effaith cynhyrfiol  band drwm gorymdeithiol heb ei ail. Byddwch yn barod i ymgolli eich hun yn yr emosiwn! Mae   Band Cambria yn adnabyddus yn lleol a thrwy Gymru am safon eu chwarae yn ogystal â’u gwaith elusennol a chymdeithasol. Piciwch i mewn neu arhoswch!

Nos Wener 25ain Hydref 2013

Noson Meic Agored

Tafarn Castell Rhuthun, y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug am 7:30 .

Cyfraniadau

Cyfle i fwynhau gwledd gan dalentau lleol yn y noson ddwyieithog hon o dan ofal cyfaill Gwyl Daniel Owen , y llenor ac ysbrydoliaeth i ni gyd, Aled Lewis Evans. Dewch yn fuan i fwcio eich lle ar y rhestr. Ymunwch ag Aled, Jane Owen a Les Barker, yn syth o  Eisteddfod Dinbych 2013 am wledd o farddoniaeth, straeon a cherddoriaeth. Tafarn Castell Rhuthun, tafarn draddodiadol llawn  awyrgylch gyda chwrw da sydd yn leoliad addas i’r noson. Bydd Helen y dafarnwraig yn paratoi swper ysgafn.

Fel rhan o’r noson meic agored bydd Sian Williams yn lansio ei ffilm fer i blant ARABElla’s PICNIC sydd wedi ei animeiddio’n brydferth gan George Roberts a’i gyfeillion o Brifysgol Glyndwr.

Tegeingl

Tegeingl: yr hen enw Rhufeinig-Brydeinig ar ogledd-ddwyrain Cymru.
Cynhelir Gŵyl Werin Tegeingl bob yn ail flwyddyn, a cafwyd Gŵyl wefreiddiol ym Mis Awst 2012. Cynhelir yr un nesaf yn 2014. Cynhelir digwyddiadau eraill rheolaidd ac achlysurol o dan faner Tegeingl, megis y noson o Sgwrs a Chân gyda Sian James  mewn cydweithrediad â Gŵyl Daniel Owen.    www.tegeingl.com